Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor KA
praktijk van Mr. A.L.K. Blokland MPM
 
hierna te noemen KA
 
Demmerik 118 B
3645 EG Vinkeveen
0297 269386
info@advocatenkantoorKA.nl
www.advocatenkantoorKA.nl
KvK 55000215
 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle opdrachten of werkzaamheden ten behoeve van cliënten van KA. Zij zijn tevens van toepassing ten aanzien van de werkzaamheden van bij KA werkzame advocaten, en hulppersoneel.
 
1.2 Inspanningsverbintenis
Alle aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 
1.3 Cliënt / opdrachtgever
Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt kan KA een schriftelijke opdracht van cliënt verlangen.
Zowel de opdrachtgever als de cliënt zijn hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan KA toekomt.

1.4 Opdrachtnemer
Opdrachtenworden anvaard en uitgevoerd door KA., ook indien de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7: 404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2. HONORARIUM, VERSCHOTTEN EN VOORSCHOT 
De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en btw.
2.1 Honorarium
Indien tussen KA en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief.
KA behoudt zich het recht voor deze uurtarieven jaarlijks aan te passen aan de algemene prijsontwikkelingen.
In gevallen van spoed kunnen de tarieven vermenigvuldigd worden met factor 1,5
 
2.2 Verschotten
Verschotten zijn  te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, etc.;
Vergoeding van niet te specificeren kantooronkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d. worden forfaitair gesteld op 7% van het honorarium.
2.3 Voorschot
KA kan een voorschot verlangen op het hem toekomende. Dit voorschot wordt bij een volgende declaratie of slotdeclaratie verrekend.
 
3. DECLARATIES EN OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN
3.1 Declaraties
KA declareert in de regel maandelijks.
Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

3.2  Opschorting werkzaamheden
Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan KA zijn werkzaamheden opschorten,  nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. KA is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 
4. RENTE EN INCASSOKOSTEN
4.1Rente
Behoudens gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/client in verzuim zal zijn en de wettelijke remnte verschuldigd is.

4.2 Incassokosten
In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 10% over het verschuldigde met een minimum van €  40,00.
 
5. DERDENGELDEN 
Gelden die c.q. de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening t.n.v. stichting beheer derdengelden advocatenkantoor KA bankrekeningnummer NL21 RABO 0132 8508 77.
 
6. AANSPRAKELIJKHEID 
6.1 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van KA is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat KA in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de hierna bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
De advocaten van KA  alsmede degenen die voor KA  werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 
6.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheid van KA is gedekt middels AON polis door gevolmachtigde Jacobs & Brom b.v. en verzekeraars Zurich Insurance plc,
 
6.3 Inschakeling derden
Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt KA de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden.
Bij het inschakelen van derden zal KA steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KA is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 
7. ARCHIVERING 
Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dos­sier aanwe­zige van cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
 
8. RECHTSKEUZE 
Op de dienstverlening van KA is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Utrecht is bevoegd.

Download de algemene voorwaarden